Súťaž bola ukončená, ďakujeme za účasť.

Výhercovia budú postupne kontaktovaní e-mailom.

 

 

1.

 

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

1.3.

 

 

2.

 

2.1.

 

 

3.

 

3.1.

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

3.3.

 

 

 

3.4.

 

 

 

 

4.

 

4.1

 

 

 

 

4.2

 

 

 

 

4.3

 

 

4.4.

 

 

 

 

4.5.

 

 

4.6.

 

 

4.7.

 

 

5.

 

5.1

 

 

 

5.2.

 

 

5.3.

 

5.4.

 

 

5.5.

 

 

5.6.

 

 

5.7.

 

 

5.8.

 

 

6.

 

6.1.

 

 

 

 

 

 

6.2.

 

 

6.3.

 

 

 

 

 

 

6.4.

 

 

6.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

7.1.

 

7.2.

 

7.3.

 

 

7.4.

 

 

7.5.

 

 

7.6.

 

 

 

 

 

7.7.

 

 

7.8.

 

 

 

 

 

7.9

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „VYHRAJTE BALÍČKY ÚSTNEJ HYGIENY“

 

ZÁKLADNÉ PARAMETRE SÚŤAŽE

 

Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel („Pravidlá“) súťaže „Vyhrajte balíčky ústnej hygieny“ („Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže. Tieto Pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov uverejnených rovnako ako tento dokument.

 

Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o., IČO: 46 760 873, so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 83338/B („Usporiadateľ“).

 

Organizátorom Súťaže je spoločnosť Promo Partner s.r.o., IČO: 248 23 945, so sídlom Kašparovo náměstí 2271/5, 18000 Praha 8 – Libeň, Česká republika, vedená u Městského soudu v Prahe, sp. zn. C 177691 („Organizátor“).

 

DOBA A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

 

Súťaž bude prebiehať od 1. 2. 2019 00:00:00 do 31. 3. 2019 23:59:59 („Doba konania Súťaže“) na území Slovenskej republiky („Miesto konania Súťaže“).

 

ÚČASŤ V SÚŤAŽI

 

Účastníkom Súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky a ktorá splní všetky podmienky uvedené v týchto Pravidlách („Súťažiaci“).

 

Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a jeho dcérskych spoločností, dodávatelia Usporiadateľa, fyzické osoby inak spolupracujúce s Usporiadateľom na organizácií a realizácií Súťaže a osoby týmto osobám blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, Výhra jej nebude odovzdaná a Usporiadateľ môže podľa svojho uváženia Výhru postupom podľa článku 5.7 týchto Pravidiel poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu, ktorý splnil všetky podmienky účasti v Súťaži, prípadne ju použije na iné účely.

 

Do Súťaže budú zaradení a Výhercami sa môžu stať iba tí Súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky Súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi a Súťažiacich nespĺňajúcich podmienky uvedené v týchto Pravidlách podľa svojej úvahy zo Súťaže vylúčiť.

 

Usporiadateľ má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi (viď článok 3.3 týchto Pravidiel). Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť Súťažiaceho v prípade, že bude mať podozrenie, že Súťažiaci dosiahol výsledok v Súťaži podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Súťaže. Toto rozhodnutie o vylúčení Súťažiaceho je konečné, bez možnosti odvolania.

 

MECHANIZMUS SÚŤAŽE

 

Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že si v Dobe konania súťaže zakúpi ktorýkoľvek z produktov značiek Sensodyne, Parodontax, Odol, Aquafresh alebo Corega (samostatne ako „Súťažný produkt“ spolu ako „Súťažné produkty“) a úplne a pravdivo vyplní registračný formulár na webovej stránke www.zdravy-usmev.info („Webová stránka“), kde uvedie svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu a voliteľne telefónne číslo („Registračný formulár“), zaškrtne zoznámenie sa a súhlas s týmito Pravidlami.

 

Súťažný produkt môže Súťažiaci zakúpiť u ktoréhokoľvek predajcu značiek Sensodyne, Parodontax, Odol, Aquafresh a Corega, vrátane nákupov cez internet, v Slovenskej republike. V prípade, že z vydaného dokladu o kúpe nebude zrejmé, že predmetom nákupu bol Súťažný produkt, je Súťažiaci povinný, na účely zapojenia do Súťaže, nechať predávajúcim na doklad o kúpe potvrdiť, ktorý Súťažný produkt bol predmetom nákupu. Takto potvrdený doklad o kúpe musí obsahovať pečiatku predávajúceho, inak nebude považovaný za platný.

 

Súťažiaci sa do Súťaže môže zapojiť toľkokrát, koľko Súťažných produktov v Dobe trvania Súťaže zakúpil. Za každý zakúpený Súťažný produkt sa môže do Súťaže zapojiť len raz.

 

Súťažiaci je povinný si uchovať všetky doklady o kúpe a na účely overenia splnenia podmienok Súťaže ich na požiadanie predložiť Organizátorovi. V prípade, že Súťažiaci získa Výhru v Súťaži, je povinný predložiť Organizátorovi všetky doklady o kúpe, na ktorých sú uvedené Súťažné produkty, na základe nákupu ktorých sa zapojil do Súťaže. V prípade, že Súťažiaci nepreukáže Organizátorovi nákupy jednotlivých Súťažných produktov rovnajúci sa počtu zapojení do Súťaže, nesplní podmienky Súťaže a zo Súťaže bude vyradený, alebo mu nevznikne nárok na uplatnenie Výhry.

 

Spomedzi všetkých Súťažiacich v Slovenskej republike bude po skončení Súťaže vyžrebovaných 200 Súťažiacich, ktorí získajú Výhru (samostatne ako „Výherca“ spolu ako „Výhercovia“). Žrebovanie Výhercov sa uskutoční najneskôr do 14 dní od skončenia Doby trvania Súťaže.

 

Výhercom bude zaslané oznámenie o získaní Výhry na e-mailovú adresu uvedenú v Registračnom formulári („Oznámenie“). Súťažiaci, ktorí Výhru nezískali nebudú nijako upovedomení.

 

Výherca je povinný najneskôr do 7 dní od doručenia Oznámenia potvrdiť záujem o Výhru a postupovať podľa pokynov uvedených v Oznámení. V prípade, že Výherca do 7 dní od doručenia Oznámenia nepotvrdí záujem o Výhru, nárok na uplatnenie Výhry mu zaniká.

 

VÝHRA V SÚŤAŽI

 

Výhrou v Súťaži je jeden balíček ústnej hygieny značiek Sensodyne, Parodontax, Odol, Aquafresh a/alebo Corega (samostatne ako „Balíček“ spolu ako „Balíčky“) v približnej hodnote 80 EUR/Balíček („Výhra“). Presná hodnota Výhry sa odvíja od zloženia produktov v jednotlivých Balíčkoch a môže sa líšiť. Zloženie produktov v jednotlivých Balíčkoch sa môže líšiť.

 

Celkovo je do Súťaže zaradených 200 Výhier. Počet Výhier je konečný a nemenný. Každý Súťažiaci môže získať najviac toľko Výhier, koľkokrát sa platne zapojil do Súťaže. V prípade, že sa Súťažiaci zapojil do súťaže 200 a viackrát, môže vyhrať najviac 200 Výhier.

 

Konkrétny Balíček bude obsahovať vždy produkty jednej zo značiek Sensodyne, Parodontax, Odol, Aquafresh alebo Corega.

 

Balíček nemusí obsahovať všetky produkty z produktového radu jednotlivých značiek. Konkrétne zloženie produktov v Balíčku podľa použitia produktov určí Usporiadateľ podľa vlastného výberu.

 

Výhercovi bude umožnené vybrať si ako Výhru konkrétny Balíček (balíček konkrétnej značky). Výherca si Výhru vyberie tak, že v odpovedi na Oznámenie uvedie, o ktorý z Balíčkov má záujem.

 

Výhra bude Výhercovi na náklady Organizátora zaslaná na adresu uvedenú v Registračnom formulári, alebo adresu, ktorú Výherca uvedie v odpovedi na Oznámenie. V prípade, že Výherca Výhru nepreberie, nárok na uplatnenie Výhry mu zaniká.

 

V prípade, že sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na uplatnenie Výhry podľa týchto Pravidiel, alebo ak Výherca Výhru odmietne alebo v lehote podľa článku 4.7 týchto Pravidiel nepotvrdí záujem o Výhru, je výlučne na rozhodnutí Organizátora, ako s touto Výhrou naloží.

 

Ak si Výherca Výhru aj napriek rozumne vynaloženému úsiliu Organizátora neprevezme, Organizátor uplatní postup podľa článku 5.7 týchto Pravidiel.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Účasťou v Súťaži Súťažiaci berie na vedomie, že spoločnosť GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o., IČO: 46 760 873, so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, je, ako prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v Registračnom formulári, prípadne ďalších údajov oznámených Organizátorovi, na účely účasti v Súťaži, a to na dobu nevyhnutnú na usporiadanie Súťaže a prípadnú kontrolu zo strany verejných orgánov, teda po dobu šiestich (6) mesiacov od konca Doby konania Súťaže. Spoločnosť Promo Partner s.r.o., IČO: 248 23 945, so sídlom Kašparovo náměstí 2271/5, 18000 Praha 8 – Libeň, Česká republika, je vo vzťahu k osobným údajom Súťažiacich sprostredkovateľom osobných údajov pre Usporiadateľa.

 

Osobné údaje spracúvané na účely zapojenia sa do súťaže a prípadné odovzdanie Výhry budú spracúvané na právnom základe plnenia týchto Podmienok (zmluvy) podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“).

 

Ak Súťažiaci pri registrácii dobrovoľne zaškrtne príslušné políčko, súhlasí tiež so spracúvaním niektorých svojich osobných údajov za účelom vykonávania marketingu, teda zaradením do marketingovej databázy pre ponúkanie tovarov a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách Usporiadateľa a marketingových ponukách tovarov a služieb Usporiadateľa, zahŕňajúce aj zasielanie komerčnej komunikácie prostredníctvom elektronických prostriedkov, najmä prostredníctvom SMS správ a e-mailov, s využitím všetkých kontaktných údajov poskytnutých pri registrácii. V prípade vyjadrenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely budú osobné údaje spracúvané na právnom základe súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na dobu do odvolaniu súhlasu. Súťažiaci má právo súhlas kedykoľvek odvolať na vyššie uvedenej adrese Usporiadateľa alebo na e-mailovej adrese SK.CPA@gsk.com. Neudelenie súhlasu nemá vplyv na účasť v Súťaži.

 

Ako dotknutá osoba má Súťažiaci nižšie uvedené práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) právo podať námietku, po ktorej spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Súťažiaceho, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má Súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 

Tieto Pravidla budú po celú Dobu konania Súťaže dostupné na Webovej stránke.

 

Organizátora je možné v súvislosti so Súťažou kontaktovať tiež na e-mailovej adrese zdenka.hanzalova@promopartner.cz.

 

Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so Súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. V prípade pochybností o dodržaní Pravidiel leží povinnosť preukázať rozhodujúce skutočnosti na Súťažiacom.

 

Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

 

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť Pravidlá súťaže či Súťaž skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov Súťažiacich voči Organizátorovi alebo Usporiadateľovi. Každá takáto zmena Pravidiel či Súťaže bude vyhlásená na Webovej stránke. Zmeny bude Organizátor vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly Organizátora, vrátane technických či právnych dôvodov, a za podmienky, že Organizátor sa bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na Súťažiacich.

 

Vyplatenie peňažného plnenia namiesto Výhry nie je možné a Súťažiaci nie je oprávnený sa domáhať výmeny Výhry. Organizátor ani Usporiadateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú Súťažiaci prípadne utrpí v súvislosti so svojou účasťou v Súťaži alebo s využitím získanej Výhry.

 

Orgánom oprávneným k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou Súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou - spotrebiteľom, v tejto Súťaži je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (www.soi.sk) Súťažiaci nájde okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, keďže toto konanie sa môže začať iba na základe návrhu Súťažiaceho potom, keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s Organizátorom. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.

 

Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou - spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediácia podľa zák. č. 420/2004 Z. z. o mediácii, ani rozhodcovským konaním podľa zák. č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie Súťažiaceho obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.

 

V Bratislave dňa 23. 01. 2019

Všetkým výhercom gratulujeme!

Výhry budú postupne rozoslané podľa doložených účteniek.

 

 1. Rozalia Nemethova
 2. Maria Markusova
 3. Maria Zemanekova
 4. Maria Nagyova
 5. Gabriela Ligasová
 6. Anka Pavúková
 7. marta buckulčíková
 8. mata phamova
 9. Frantisek kocifaj
 10. Simon Capek
 11. Adam Capek
 12. Anna Angyalová
 13. valika mikulová
 14. Zuzana Doležajová
 15. marta buckulčíková
 16. Michaela Fugová
 17. Veronika Hudáková
 18. Marián Štochmal
 19. Vojtech Nagy
 20. Marián Štochmal
 21. Dora Gutaiova
 22. Peter Havan
 23. Elena Dovčiaková
 24. Jaroslav Adamčiak
 25. Ján Sedlák
 26. Lukáš Gdovin
 27. Martina Paprčiaková
 28. Daniela Mišolajova
 29. marika Pavúková
 30. valika mikulová
 31. Martin Pacholský
 32. Tomas Agocs
 33. Darina Josipčuková
 34. Dora Gutaiova
 35. mikulas Zemanek
 36. Ingrid Mladonova
 37. Silvia Vozáriková
 38. Lucia Púčeková
 39. Monika Mráziková
 40. Vlasta Mäsiarová
 41. Eva Kačmarová
 42. Jana Serčunová
 43. Simona Stričková
 44. Norbert Nagy
 45. Marcela Vybrancová
 46. Peter Országh
 47. Ján Soták
 48. Veronika Kuzmanová
 49. Magdaléna Mériovà
 50. Sylvia Hredzáková
 51. Ján Gréč
 52. Jana Fučelová
 53. Mária Liptáková
 54. Anna Hitríková
 55. Valéria Janigová
 56. Martin Pacholský
 57. Anna Bútorová
 58. Darina Josipčuková
 59. Rastislav Gmiter
 60. Alexandra Capkova
 61. Peter Šimko
 62. Alexandra Sobotová
 63. Tatiana Hajkova
 64. Adriana Capkova
 65. Maria Markusova
 66. Maria Zemanekova
 67. Rozalia Nemethova
 68. Vojtech Nagy
 69. Dora Gutaiova
 70. Maria Nagyova
 71. Mikulas Zemanek
 72. Erika Cenknerová
 73. Mária Petrášová
 74. Ľuboš Hagara
 75. Olga sivakova
 76. Henrieta Tóthová
 77. Tóth Zsolt
 78. Katka Drobňáková
 79. DORA Gutaiova
 80. Eva KUČEROVA
 81. Marcela Vybrancová
 82. Martin Pacholský
 83. Eugen Bartal
 84. Katarína Měřičková
 85. Miroslav Síleš
 86. Jarmila Balogová
 87. Rozalia Nemethova
 88. Edita Šimková
 89. Silvia Harabinova
 90. Marianna Petrová
 91. Ria Petrová
 92. Natália Kurciníková
 93. Tomáš Haverlík
 94. Regina Adamcová
 95. Magdaléna Dubajová
 96. Rastislav Haverlík
 97. Lucia Jutkova
 98. Dana Balogová
 99. DÁŠA TÓTHOVÁ
 100. Marta Repaská
 101. Eva Miženková
 102. Dagmar Eliášová
 103. Slávka Lyžičiarová
 104. NIKOLETA VARGOVA
 105. Juraj Kuchar
 106. Jaroslav Lyžičia
 107. IRENA BEDIOVA
 108. Libuša Moravčíková
 109. Kristian Majer
 110. Mária Gajdošová
 111. Žaneta Mihališinová
 112. Jana Kadlecova
 113. Klaudia Kláriková
 114. Nikola Švirková
 115. Michaela Morongová
 116. Anna Ščišľáková
 117. Mária Kiš-Petyová
 118. Andrea Frantová
 119. Tibor Benkovics
 120. Ľubomíra Michalková
 121. Lucia Jutkova
 122. Darina Olahová
 123. Ivana Fajdelová
 124. Michaela Kováčová
 125. Radka Račáková
 126. vladimir doci
 127. Jana Valachova
 128. Veronika Sinkovicova
 129. Zuzana matejcekova
 130. Dagmar Sekeráková
 131. Lucia Remsikova
 132. Petra Klenotičová
 133. Gabriela Radačovská
 134. Lucia Ziskova
 135. Martina Horváthová
 136. Katarína Majerová
 137. Zuzana Kuklova
 138. Lucia Mokošová
 139. Alexandra Levska
 140. Mirka Macuskova
 141. Zuzana Jonisova
 142. Maroš GAĽA
 143. Martina Papcunova
 144. Mária Nétková
 145. Veronika Maxianová
 146. Zuzana salvova
 147. Lubomira Olejniková
 148. Ján Soták
 149. Katarína Hadačová
 150. Veronika Mjartanova
 151. Danuša Krajčová
 152. Veronika Kuzmanová
 153. Ľubomír baran
 154. Iveta Žipajová
 155. Alena Tőrőková
 156. Ján Sedlák
 157. Barbora Čavojská
 158. Edita Šimková
 159. Ján Demko
 160. Katarína Pavlovová
 161. Eva Miženková
 162. marika Pavúková
 163. Ľubica Šulková
 164. Lubomira Majtinkova
 165. Mária Urbanová
 166. VIERA DLUGOŠOVA
 167. DANA FOLTÁNOVÁ
 168. Dalibor Mičo, ml.
 169. Tomáš Klenotič
 170. Milan Kukla
 171. Marcela Vybrancová
 172. Andrea Čopianová
 173. Anna Williams
 174. Andrej Čopian
 175. Veronika Ondrová
 176. Anna Čopianová
 177. Adriana Hrkútová
 178. beata phamová
 179. Adriana Matúšová
 180. marta buckulčíková
 181. Ľubica Šulkova
 182. Veronika Mjartanova
 183. Stanislava Laschová
 184. Andrej Levsky
 185. Denisa Švejnohová
 186. Danka Gatialová
 187. Valéria Jančíková
 188. Milan Selecký
 189. Priska Illesova
 190. Eniko Sándorová
 191. Andrea Nováková
 192. Mária Petrášová
 193. Silvia Štefančíková
 194. Eva Telekova
 195. Gabika Dekanová
 196. Mirka Macuskova
 197. Noémi Rapiová
 198. Silvia Kaščák
 199. Lenka Ďorďová
 200. Lenka Sekeráková

Copyright © 2019 Promo Partner s.r.o. Všetky práva vyhradené.