Požadovaný údaj

Požadovaný údaj

Odeslání formuláře...

Na serveru došlo k chybě.

Formulár bol odoslaný.

Požadovaný údaj

Požadovaný údaj

Požadovaný údaj

Požadovaný údaj

 

 

1.

 

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

1.3.

 

 

2.

 

2.1.

 

 

3.

 

3.1.

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

3.3.

 

 

 

3.4.

 

 

 

 

4.

 

4.1

 

 

 

 

4.2

 

 

 

 

4.3

 

 

4.4.

 

 

 

 

4.5.

 

 

4.6.

 

 

4.7.

 

 

5.

 

5.1

 

 

 

5.2.

 

 

5.3.

 

5.4.

 

 

5.5.

 

 

5.6.

 

 

5.7.

 

 

5.8.

 

 

6.

 

6.1.

 

 

 

 

 

 

6.2.

 

 

6.3.

 

 

 

 

 

 

6.4.

 

 

6.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

7.1.

 

7.2.

 

7.3.

 

 

7.4.

 

 

7.5.

 

 

7.6.

 

 

 

 

 

7.7.

 

 

7.8.

 

 

 

 

 

7.9

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „VYHRAJTE BALÍČKY ÚSTNEJ HYGIENY“

 

ZÁKLADNÉ PARAMETRE SÚŤAŽE

 

Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel („Pravidlá“) súťaže „Vyhrajte balíčky ústnej hygieny“ („Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže. Tieto Pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov uverejnených rovnako ako tento dokument.

 

Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o., IČO: 46 760 873, so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 83338/B („Usporiadateľ“).

 

Organizátorom Súťaže je spoločnosť Promo Partner s.r.o., IČO: 248 23 945, so sídlom Kašparovo náměstí 2271/5, 18000 Praha 8 – Libeň, Česká republika, vedená u Městského soudu v Prahe, sp. zn. C 177691 („Organizátor“).

 

DOBA A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

 

Súťaž bude prebiehať od 1. 2. 2019 00:00:00 do 31. 3. 2019 23:59:59 („Doba konania Súťaže“) na území Slovenskej republiky („Miesto konania Súťaže“).

 

ÚČASŤ V SÚŤAŽI

 

Účastníkom Súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky a ktorá splní všetky podmienky uvedené v týchto Pravidlách („Súťažiaci“).

 

Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a jeho dcérskych spoločností, dodávatelia Usporiadateľa, fyzické osoby inak spolupracujúce s Usporiadateľom na organizácií a realizácií Súťaže a osoby týmto osobám blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, Výhra jej nebude odovzdaná a Usporiadateľ môže podľa svojho uváženia Výhru postupom podľa článku 5.7 týchto Pravidiel poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu, ktorý splnil všetky podmienky účasti v Súťaži, prípadne ju použije na iné účely.

 

Do Súťaže budú zaradení a Výhercami sa môžu stať iba tí Súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky Súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi a Súťažiacich nespĺňajúcich podmienky uvedené v týchto Pravidlách podľa svojej úvahy zo Súťaže vylúčiť.

 

Usporiadateľ má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi (viď článok 3.3 týchto Pravidiel). Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť Súťažiaceho v prípade, že bude mať podozrenie, že Súťažiaci dosiahol výsledok v Súťaži podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Súťaže. Toto rozhodnutie o vylúčení Súťažiaceho je konečné, bez možnosti odvolania.

 

MECHANIZMUS SÚŤAŽE

 

Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že si v Dobe konania súťaže zakúpi ktorýkoľvek z produktov značiek Sensodyne, Parodontax, Odol, Aquafresh alebo Corega (samostatne ako „Súťažný produkt“ spolu ako „Súťažné produkty“) a úplne a pravdivo vyplní registračný formulár na webovej stránke www.zdravy-usmev.info („Webová stránka“), kde uvedie svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu a voliteľne telefónne číslo („Registračný formulár“), zaškrtne zoznámenie sa a súhlas s týmito Pravidlami.

 

Súťažný produkt môže Súťažiaci zakúpiť u ktoréhokoľvek predajcu značiek Sensodyne, Parodontax, Odol, Aquafresh a Corega, vrátane nákupov cez internet, v Slovenskej republike. V prípade, že z vydaného dokladu o kúpe nebude zrejmé, že predmetom nákupu bol Súťažný produkt, je Súťažiaci povinný, na účely zapojenia do Súťaže, nechať predávajúcim na doklad o kúpe potvrdiť, ktorý Súťažný produkt bol predmetom nákupu. Takto potvrdený doklad o kúpe musí obsahovať pečiatku predávajúceho, inak nebude považovaný za platný.

 

Súťažiaci sa do Súťaže môže zapojiť toľkokrát, koľko Súťažných produktov v Dobe trvania Súťaže zakúpil. Za každý zakúpený Súťažný produkt sa môže do Súťaže zapojiť len raz.

 

Súťažiaci je povinný si uchovať všetky doklady o kúpe a na účely overenia splnenia podmienok Súťaže ich na požiadanie predložiť Organizátorovi. V prípade, že Súťažiaci získa Výhru v Súťaži, je povinný predložiť Organizátorovi všetky doklady o kúpe, na ktorých sú uvedené Súťažné produkty, na základe nákupu ktorých sa zapojil do Súťaže. V prípade, že Súťažiaci nepreukáže Organizátorovi nákupy jednotlivých Súťažných produktov rovnajúci sa počtu zapojení do Súťaže, nesplní podmienky Súťaže a zo Súťaže bude vyradený, alebo mu nevznikne nárok na uplatnenie Výhry.

 

Spomedzi všetkých Súťažiacich v Slovenskej republike bude po skončení Súťaže vyžrebovaných 200 Súťažiacich, ktorí získajú Výhru (samostatne ako „Výherca“ spolu ako „Výhercovia“). Žrebovanie Výhercov sa uskutoční najneskôr do 14 dní od skončenia Doby trvania Súťaže.

 

Výhercom bude zaslané oznámenie o získaní Výhry na e-mailovú adresu uvedenú v Registračnom formulári („Oznámenie“). Súťažiaci, ktorí Výhru nezískali nebudú nijako upovedomení.

 

Výherca je povinný najneskôr do 7 dní od doručenia Oznámenia potvrdiť záujem o Výhru a postupovať podľa pokynov uvedených v Oznámení. V prípade, že Výherca do 7 dní od doručenia Oznámenia nepotvrdí záujem o Výhru, nárok na uplatnenie Výhry mu zaniká.

 

VÝHRA V SÚŤAŽI

 

Výhrou v Súťaži je jeden balíček ústnej hygieny značiek Sensodyne, Parodontax, Odol, Aquafresh a/alebo Corega (samostatne ako „Balíček“ spolu ako „Balíčky“) v približnej hodnote 80 EUR/Balíček („Výhra“). Presná hodnota Výhry sa odvíja od zloženia produktov v jednotlivých Balíčkoch a môže sa líšiť. Zloženie produktov v jednotlivých Balíčkoch sa môže líšiť.

 

Celkovo je do Súťaže zaradených 200 Výhier. Počet Výhier je konečný a nemenný. Každý Súťažiaci môže získať najviac toľko Výhier, koľkokrát sa platne zapojil do Súťaže. V prípade, že sa Súťažiaci zapojil do súťaže 200 a viackrát, môže vyhrať najviac 200 Výhier.

 

Konkrétny Balíček bude obsahovať vždy produkty jednej zo značiek Sensodyne, Parodontax, Odol, Aquafresh alebo Corega.

 

Balíček nemusí obsahovať všetky produkty z produktového radu jednotlivých značiek. Konkrétne zloženie produktov v Balíčku podľa použitia produktov určí Usporiadateľ podľa vlastného výberu.

 

Výhercovi bude umožnené vybrať si ako Výhru konkrétny Balíček (balíček konkrétnej značky). Výherca si Výhru vyberie tak, že v odpovedi na Oznámenie uvedie, o ktorý z Balíčkov má záujem.

 

Výhra bude Výhercovi na náklady Organizátora zaslaná na adresu uvedenú v Registračnom formulári, alebo adresu, ktorú Výherca uvedie v odpovedi na Oznámenie. V prípade, že Výherca Výhru nepreberie, nárok na uplatnenie Výhry mu zaniká.

 

V prípade, že sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na uplatnenie Výhry podľa týchto Pravidiel, alebo ak Výherca Výhru odmietne alebo v lehote podľa článku 4.7 týchto Pravidiel nepotvrdí záujem o Výhru, je výlučne na rozhodnutí Organizátora, ako s touto Výhrou naloží.

 

Ak si Výherca Výhru aj napriek rozumne vynaloženému úsiliu Organizátora neprevezme, Organizátor uplatní postup podľa článku 5.7 týchto Pravidiel.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Účasťou v Súťaži Súťažiaci berie na vedomie, že spoločnosť GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o., IČO: 46 760 873, so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, je, ako prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v Registračnom formulári, prípadne ďalších údajov oznámených Organizátorovi, na účely účasti v Súťaži, a to na dobu nevyhnutnú na usporiadanie Súťaže a prípadnú kontrolu zo strany verejných orgánov, teda po dobu šiestich (6) mesiacov od konca Doby konania Súťaže. Spoločnosť Promo Partner s.r.o., IČO: 248 23 945, so sídlom Kašparovo náměstí 2271/5, 18000 Praha 8 – Libeň, Česká republika, je vo vzťahu k osobným údajom Súťažiacich sprostredkovateľom osobných údajov pre Usporiadateľa.

 

Osobné údaje spracúvané na účely zapojenia sa do súťaže a prípadné odovzdanie Výhry budú spracúvané na právnom základe plnenia týchto Podmienok (zmluvy) podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“).

 

Ak Súťažiaci pri registrácii dobrovoľne zaškrtne príslušné políčko, súhlasí tiež so spracúvaním niektorých svojich osobných údajov za účelom vykonávania marketingu, teda zaradením do marketingovej databázy pre ponúkanie tovarov a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách Usporiadateľa a marketingových ponukách tovarov a služieb Usporiadateľa, zahŕňajúce aj zasielanie komerčnej komunikácie prostredníctvom elektronických prostriedkov, najmä prostredníctvom SMS správ a e-mailov, s využitím všetkých kontaktných údajov poskytnutých pri registrácii. V prípade vyjadrenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely budú osobné údaje spracúvané na právnom základe súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na dobu do odvolaniu súhlasu. Súťažiaci má právo súhlas kedykoľvek odvolať na vyššie uvedenej adrese Usporiadateľa alebo na e-mailovej adrese SK.CPA@gsk.com. Neudelenie súhlasu nemá vplyv na účasť v Súťaži.

 

Ako dotknutá osoba má Súťažiaci nižšie uvedené práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré môže kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) právo podať námietku, po ktorej spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Súťažiaceho, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má Súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 

Tieto Pravidla budú po celú Dobu konania Súťaže dostupné na Webovej stránke.

 

Organizátora je možné v súvislosti so Súťažou kontaktovať tiež na e-mailovej adrese zdenka.hanzalova@promopartner.cz.

 

Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so Súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. V prípade pochybností o dodržaní Pravidiel leží povinnosť preukázať rozhodujúce skutočnosti na Súťažiacom.

 

Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

 

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť Pravidlá súťaže či Súťaž skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov Súťažiacich voči Organizátorovi alebo Usporiadateľovi. Každá takáto zmena Pravidiel či Súťaže bude vyhlásená na Webovej stránke. Zmeny bude Organizátor vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly Organizátora, vrátane technických či právnych dôvodov, a za podmienky, že Organizátor sa bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na Súťažiacich.

 

Vyplatenie peňažného plnenia namiesto Výhry nie je možné a Súťažiaci nie je oprávnený sa domáhať výmeny Výhry. Organizátor ani Usporiadateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú Súťažiaci prípadne utrpí v súvislosti so svojou účasťou v Súťaži alebo s využitím získanej Výhry.

 

Orgánom oprávneným k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou Súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou - spotrebiteľom, v tejto Súťaži je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (www.soi.sk) Súťažiaci nájde okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, keďže toto konanie sa môže začať iba na základe návrhu Súťažiaceho potom, keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s Organizátorom. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.

 

Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou - spotrebiteľom, má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediácia podľa zák. č. 420/2004 Z. z. o mediácii, ani rozhodcovským konaním podľa zák. č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie Súťažiaceho obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.

 

V Bratislave dňa 23. 01. 2019

Výhercovia budú postupne uverejňovaní podľa preukázania sa

pokladničným dokladom z nákupu.

Copyright © 2019 Promo Partner s.r.o. Všetky práva vyhradené.