Požadovaný údaj

Požadovaný údaj

Odeslání formuláře...

Na serveru došlo k chybě.

Formulář byl odeslán.

Požadovaný údaj

Požadovaný údaj

Požadovaný údaj

Požadovaný údaj

Požadovaný údaj

 

 

1.

 

1.1.

 

 

 

1.2.

 

 

1.3.

 

 

2.

 

2.1.

 

 

3.

 

3.1.

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

3.3.

 

 

 

3.4.

 

 

 

 

4.

 

4.1

 

 

 

 

4.2

 

 

4.3

 

 

 

 

4.4.

 

 

 

4.5.

 

 

 

 

4.6.

 

 

4.7.

 

 

 

 

 

4.8.

 

 

4.9.

 

 

4.10.

 

 

4.11.

 

 

 

 

4.12.

 

 

4.13.

 

 

5.

 

5.1

 

 

 

5.2.

 

 

 

 

5.3.

 

 

 

 

5.4.

 

5.5.

 

 

5.6.

 

 

5.7.

 

 

5.8.

 

 

5.9

 

 

6.

 

6.1.

 

 

 

 

 

6.2.

 

 

 

 

6.3.

 

 

6.4.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

7.1.

 

7.2.

 

7.3.

 

 

7.4.

 

 

7.5.

 

 

7.6.

 

 

 

 

 

7.7.

 

 

7.8.

 

 

 

 

 

7.9

PRAVIDLA SOUTĚŽE „VYHRAJTE BALÍČKY ÚSTNÍ HYGIENY“

 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE

 

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „[Vyhrajte balíčky ústní hygieny“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

 

Pořadatelem Soutěže je společnost GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., IČO: 036 55 067, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235686 („Pořadatel“).

 

Organizátorem Soutěže je společnost Promo Partner s.r.o., IČO: 248 23 945, se sídlem Kašparovo náměstí 2271/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177691 („Organizátor“).

 

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

 

Soutěž bude probíhat od 15. 2. 2019 00:00:00 hod. do 31. 3. 2019 23:59:59 hod. („Doba konání Soutěže“) na území České republiky („Místo konání Soutěže“).

 

ÚČAST V SOUTĚŽI

 

Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“).

 

Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a jeho dceřiných společností, dodavatelů Pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem na organizaci a realizaci Soutěže a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, Výhra jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může Výhru postupem dle článku 5.7 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným účelům.

 

Do Soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

 

Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími (viz článek 3.3 Pravidel). Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

 

MECHANIKA SOUTĚŽE

 

Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že si v Době konání Soutěže zakoupí jakýkoliv produkt značek Sensodyne, Parodontax, Odol, Aquafresh nebo Corega (jednotlivě jako „Soutěžní produkt“ nebo společně jako „Soutěžní produkty“) a úplně a pravdivě vyplní registrační formulář na webové stránce www.zdravy-usmev.info („Webová stránka“), kde uvede své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a volitelně telefonní číslo („Registrační formulář“), zaškrtne seznámení se a souhlas s těmito Pravidly.

 

Soutěžící je povinen v Registračním formuláři uvést, jestli Soutěžní produkt koupil v e-shopu sítě lékáren Dr. Max (https://www.drmax.cz/), nebo v kterékoliv kamenné prodejně, včetně kamenných prodejen sítě lékáren Dr. Max, nebo e-shopu jiném než e-shop sítě lékáren Dr. Max.

 

V případě, že Soutěžící v Registračním formuláři nesprávně nebo nepravdivě uvede, že nákup Soutěžního produktu uskutečnil mimo e-shop sítí lékáren Dr. Max, přičemž však Soutěžní produkt, kterým se do Soutěže zapojil, zakoupil v e-shopu sítí lékáren Dr. Max, bude Soutěžící zařazen do losování o 190 Výher společně se Soutěžícími, kteří se do Soutěže zapojili prostřednictvím nákupu Soutěžních produktů v kterékoliv kamenné prodejně, včetně kamenných prodejen sítě lékáren Dr. Max, nebo e-shopu jiném než e-shop sítí lékáren Dr. Max (viz body 4.9 až 4.11 níže).

 

V případě, že Soutěžící v Registračním formuláři nesprávně nebo nepravdivě uvede, že nákup Soutěžního produktu uskutečnil v e-shopu sítí lékáren Dr. Max, přičemž však Soutěžní produkt, kterým se do Soutěže zapojil, nezakoupil v e-shopu sítí lékáren Dr. Max, nebude do Soutěže zařazen, resp. bude ze Soutěže vyřazen v případě, že bude vylosován jako Výherce a nárok na uplatnění Výhry mu nevznikne.

 

Soutěžící může Soutěžní produkt zakoupit u kteréhokoli prodávajícího značek Sensodyne, Parodontax, Odol, Aquafresh a Corega, včetně nákupů přes internet, v České republice. V případě, že z vydaného dokladu o nákupu nebude zřejmé, že předmětem nákupu byl Soutěžní produkt, je Soutěžící povinen, pro účely zapojení do Soutěže, nechat prodávajícím na dokladu potvrdit, který Soutěžní produkt byl předmětem nákupu. Takto potvrzený doklad o nákupu musí obsahovat razítko prodávajícího, v opačném případě nebude považován za platný.

 

Soutěžící se může do Soutěže zapojit tolikrát, kolik Soutěžních produktů v době konání Soutěže zakoupil. Za každý zakoupený Soutěžní produkt se Soutěžící může do Soutěže zapojit jen jednou.

 

Soutěžící je povinen si uchovat všechny doklady o nákupu a pro účely ověření splnění podmínek Soutěže je na požádání předložit Organizátorovi. V případě, že Soutěžící získá Výhru v Soutěži, je povinen předložit Organizátorovi všechny doklady o nákupu, na kterých jsou uvedeny Soutěžní produkty, na základě jejichž nákupu se zapojil do Soutěže. V případě, že Soutěžící neprokáže Organizátorovi nákup jednotlivých Soutěžních produktů, který se rovná počtu zapojení Soutěžícího do Soutěže, nesplní podmínky Soutěže a bude ze Soutěže vyřazen nebo mu nevznikne nárok na uplatnění Výhry.

 

Ze všech Soutěžících v České republice bude po skončení Soutěže vylosováno 200 Soutěžících, kteří získají Výhru (jednotlivě jako „Výherce“ nebo společně jako „Výherci“). Losování se uskuteční nejpozději do 14 dnů od skončení Doby konání Soutěže.

 

Z celkového počtu 200 Výher vyčlenil Organizátor 10 Výher pro Soutěžící, kteří se do Soutěže zapojí prostřednictvím nákupu Soutěžních produktů v e-shopu sítě lékáren Dr. Max.

 

Ze Soutěžících, kteří se do Soutěže zapojili prostřednictvím nákupu Soutěžních produktů v e-shopu sítě lékáren Dr. Max, bude v samostatném losování vylosovaných 10 Výherců.

 

Ze soutěžících, kteří se do soutěže zapojili prostřednictvím nákupu Soutěžních produktů v kterékoli kamenné prodejně nebo e-shopu jiném než e-shop sítě lékáren Dr. Max, bude v samostatném losování vylosovaných 190 Výherců. Soutěžící, kteří si zakoupili Soutěžní produkt v kamenné prodejně sítě lékáren Dr. Max, budou zařazeni do slosování o 190 Výher spolu se soutěžícími, kteří se do soutěže zapojili nákupem Soutěžních produktů v kterékoli jiné prodejně nebo e-shopu jiném než e-shop sítě lékáren Dr. Max.

 

Výhercům bude zasláno oznámení o získání Výhry na e-mailovou adresu uvedenou v Registračním formuláři („Oznámení“). Soutěžící, kteří nezískali Výhru, nebudou nijak vyrozuměni.

 

Výherce je povinen nejpozději do 7 dnů od doručení Oznámení potvrdit svůj zájem o Výhru a postupovat dle pokynů uvedených v Oznámení. V případě, že Výherce do 7 dnů od doručení Oznámení nepotvrdí svůj zájem o Výhru, nárok na uplatnění Výhry mu zaniká.

 

VÝHRA V SOUTĚŽI

 

Výhrou v Soutěži je jeden balíček ústní hygieny značky Sensodyne, Parodontax, Odol, Aquafresh a/nebo Corega (jednotlivě jako „Balíček“ nebo společně jako „Balíčky“) přibližně v hodnotě 2.000 Kč/Balíček („Výhra“). Přesná hodnota Výhry se odvíjí od složení produktů v jednotlivých Balíčkách a může se lišit. Složení produktů v jednotlivých Balíčkách se může lišit.

 

Celkem je do Soutěže zařazeno 200 Výher, ze kterých:

  1. 190 Výher mohou získat Soutěžící, kteří se do Soutěže zapojili prostřednictvím nákupu Soutěžních produktů v kterékoliv kamenné prodejně, včetně kamenných prodejen sítě lékáren Dr. Max, nebo e-shopu jiném než e-shop sítě lékáren Dr. Max; a
  2. 10 výher mohou získat Soutěžící, kteří se do Soutěže zapojili prostřednictvím nákupu Soutěžních produktů v e-shopu sítě lékáren Dr. Max.

 

Počet Výher je konečný a neměnný. Každý Soutěžící může získat nanejvýš tolik Výher, kolikrát se platně zapojil do Soutěže. V případě, že se Soutěžící do Soutěže zapojil 190 a vícekrát prostřednictvím nákupu Soutěžních produktů v kterékoliv kamenné prodejně, včetně kamenných prodejen sítě lékáren Dr. Max, nebo e-shopu jiném než e-shop sítě lékáren Dr. Max a 10 a vícekrát prostřednictvím nákupu Soutěžních produktů v e-shopu sítě lékáren Dr. Max, může vyhrát nanejvýš 200 Výher.

 

Konkrétní Balíček bude obsahovat vždy produkty jedné ze značek Sensodyne, Parodontax, Odol, Aquafresh nebo Corega.

 

Balíček nemusí obsahovat všechny produkty z produktové řady jednotlivých značek. Konkrétní složení produktů v Balíčku určí podle použití produktů Pořadatel dle vlastního výběru.

 

Výhercům bude umožněno si vybrat jako Výhru konkrétní Balíček (balíček konkrétní značky). Výherce si Výhru vybere tak, že v odpovědi na Oznámení uvede, o který z Balíčků má zájem.

 

Výhra bude Výherci na náklady Organizátora zaslána na adresu uvedenou v Registračním formuláři, nebo na adresu, kterou Výherce uvede v odpovědi na Oznámení. V případě, že si Výherce Výhru nepřevezme, nárok na uplatnění Výhry mu zaniká.

 

V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na uplatnění Výhry podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne či ve lhůtě podle článku 4.7 těchto Pravidel nepotvrdí svůj zájem o Výhru, je výlučně na rozhodnutí Organizátora, jak s touto Výhrou naloží.

 

Pokud si Výherce Výhru i přes rozumně vynaložené úsilí Organizátora nepřevezme, bude Organizátor postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 5.7 těchto Pravidel.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., IČO: 036 55 067, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v Registračním formuláři, případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Společnost Promo Partner s.r.o., IČO: 248 23 945, se sídlem Kašparovo náměstí 2271/5, 18000 Praha 8 – Libeň, Česká republika, je ve vztahu k osobním údajům Soutěžících zpracovatelem Pořadatele.

 

Pokud Soutěžící při registraci dobrovolně zaškrtne příslušné políčko, souhlasí rovněž se zpracováním některých svých osobních údajů za účelem provádění marketingu, tedy zařazením do marketingové databáze pro nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích Pořadatele a marketingových nabídkách výrobků a služeb Pořadatele, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů, s využitím všech kontaktních údajů poskytnutých při registraci.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu, než dojde k odvolání souhlasu. Soutěžící má právo souhlas kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese Pořadatele nebo na e-mailu [SK.CPA@gsk.com]. Neudělení souhlasu nemá vliv na účast v Soutěži.

 

Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Webové stránce.

 

Organizátora je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese [zdenka.hanzalova@promopartner.cz].

 

Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

 

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.

 

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

 

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli či Organizátorovi. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Webové stránce. Změny bude Organizátor provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Organizátora, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Organizátor bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

 

Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel ani Organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.

 

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 

Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

V Praze dne 12. 02. 2019

Výherci budou postupně uveřejňováni dle prokázání se účtenky z nákupu.

Copyright © 2019 Promo Partner s.r.o. Všechny práva vyhrazena.